SkillsActive Cymru

Ein rôl yw cadarnhau ymglymiad llawn cyflogwyr Cymraeg yn y sector at lefel y DU.

Wales flag

Read this page in English

 

Mae gan SkillsActive bwyllgor gwaith yng Nghymru, sy’n cael ei arwain gan gyflogwyr, gyda chynrychiolaeth o asiantaethau cenedlaethol, cyrff sy’n bartneriaid a darparwyr hyfforddiant. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â grwpiau sector ym maes gwaith chwarae, ffitrwydd a’r awyr agored.

Rydym yn cynrychioli buddiannau’r sector yng Nghymru gerbron Llywodraeth Cymru a’i hadrannau allweddol megis yr Adran Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (AAS).

Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yng Nghymru sy’n gysylltiedig ag addysg a hyfforddiant megis Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Gyrfa Cymru, Canolfan Byd Gwaith a TUC Cymru.

 

Proffil o’r sector yng Nghymru

  • Cyfrannodd hamdden egnïol a dysgu £400 miliwn mewn allgynnyrch i economi Cymru yn 2004.
  • Mae’r sector yn cyflogi 27,000 o weithwyr cyflogedig o fewn dros 2,100 o sefydliadau ar draws Cymru.
  • Mae’r sector yn cynnwys sefydliadau micro (74%) a busnesau bach a chanolig, gyda llai nag 1% o’r cyflogwyr yn cyflogi dros 250 o weithwyr.
  • Mae bron i hanner y gweithlu cyflogedig yn gweithio’n rhan-amser o’i gymharu â bron i chwarter yr economi cyfan
  • Mae 59% o’r gweithwyr yn fenywod, sy’n uwch na chyfartaledd Cymru, sef 47%.
  • Mae llai nag 20% o’r gweithlu dan 25 oed, marchnad gynyddol gystadleuol ar gyfer gweithwyr. Mae 24% rhwng 35 a 44 oed a 32% rhwng 45 a 49 oed.
  • Mae tua 5.8 miliwn o wirfoddolwyr yn gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig. Chwaraeon yw’r sector unigol mwyaf o ran gwirfoddoli gan gyfrif am tua 28% o’r holl wirfoddoli a wneir.
  • Mae yna 70,000 o hyfforddwyr yng Nghymru, mae 84% o’r rhain yn wirfoddolwyr, gydag 11,200 yn unig yn cael eu cyflogi.

 

Gwybodaeth ymhellach

 

Need more information?

Send us an email. All fields with an * are required.